ขายฝากคืออะไร

Loan DD
ขายฝากคืออะไร

ขายฝากคืออะไร

การขายฝาก (repurchase, redemption หรือ sale with right of redemption) คือสัญญาซื้อขายประเภทหนึ่งที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะโอนเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที โดยผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้ (repurchase, buy back หรือ redeem) ตามเงื่อนไขในสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้ขายฝากไม่ดำเนินการไถ่ถอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากอย่างถาวร

เหตุผลทำไมต้องขายฝาก

มีหลายเหตุผลที่ผู้คนต้องการนำทรัพย์สินมาขายฝาก หรือใช้เป็นค้ำประกันวงเงินได้แก่:

ความจำเป็นทางการเงิน:

บางครั้งมีความจำเป็นทางการเงินที่ต้องใช้เงินเร่งด่วน เช่น การซื้อหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย, การลงทุนใหม่, หรือการจ่ายเงินหนี้.

ทางเลือกสำหรับเงินกู้:

การขายฝากเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในกรณีที่การกู้ยืมจากธนาคารใช้เวลานานหรือไม่สามารถทำได้เนื่องจากเครดิตไม่เพียงพอ.

การปรับปรุงธุรกิจ:

ทรัพย์สินที่ขายฝากอาจใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจหรือในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกำไรหรือสร้างความมั่งคั่ง.

การรักษาทรัพย์สินเป็นมรดก:

บางกรณีเจ้าของทรัพย์สินอาจไม่ต้องการขายทรัพย์สินนั้นไป แต่มีความจำเป็นที่จะใช้เงินเท่านั้น ดังนั้นการขายฝากเป็นวิธีที่สามารถรักษาทรัพย์สินเป็นมรดกได้.

การขายฝากเป็นทางเลือกที่มีประโยชน์ในการจัดหาเงินทุนเร่งด่วนและช่วยให้ผู้ขายสามารถรักษาความเป็นเจ้าของของทรัพย์สินได้ในอนาคตได้เช่นเดียวกัน

ขายฝากคืออะไร

 

ตัวอย่าง

          นาย A นำที่ดิน ไปทำสัญญาขายฝากกับนาย B เป็นระยะเวลา 2 ปี 

ขายฝากคืออะไร main 1

 

          นั่นหมายความว่า ถ้าภายใน 1 ปีหลังทำสัญญา นาย A ต้องการซื้อที่ดินคืน นาย B จะต้องขายคืนให้โดยไม่มีขอยกเว้น 

ขายฝากคืออะไร main 2

 

          แต่หากพ้น 2 ปีไปแล้ว นาย A ไม่ได้มาไถ่ถอนคืน ที่ดินจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนาย B ทันที ซึ่งนาย B จะนำทรัพย์สินไปดำเนินการอะไรก็ได้นั่นเอง

เอกสารที่ใช้ในการขายฝาก 1 1

เอกสารที่ใช้ในขั้นตอนขายฝากที่ดิน

 1. โฉนดที่ดินตัวจริง
 2. บัตรประจำตัวประชาชน
 3. ทะเบียนบ้านตัวจริง (หากมีการเปลี่ยนแปลงเลขที่บ้าน ต้องเตรียมใบเปลี่ยนมาด้วย)
 4. ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่เคยแต่งงาน ต้องเตรียมใบหย่าและแนบท้ายใบหย่า)
 5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องเตรียมใบเปลี่ยนชื่อมาด้วย)
 6. ใบปลอดหนี้ (สำหรับหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม)
 7. เอกสารประกอบการสิ่งปลูกสร้างบนโฉนดที่ดิน
 8. ใบมรณพลากร (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)
 9. เอกสารยินยอมคู่สมรสหรือใบหย่า

ข้อควรรู้ของการขายฝาก

 • ระยะเวลาการขายฝาก: สำหรับการขายฝากที่เป็นอสังหาริมทรัพย์สามารถทำสัญญาได้นานสูงสุด 10 ปี แต่หากเป็นที่ดินจะมีกำหนดเวลา 3 ปี โดยการทำสัญญาจะต้องทำต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ กรมที่ดินเท่านั้น

 • สถิติการขายฝาก: ตั้งแต่ปี 2556-2560 มีการจดทะเบียนขายฝากเฉลี่ยปีละ 66,521 ราย

สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ

 • ความสำคัญของพระราชบัญญัติ: คือการที่ข้อตกลงใดๆ ที่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้จะถือเป็นโมฆะ

 • การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย: ต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่เป็นเช่นนั้นจะเป็นโมฆะ

 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: ไม่เกิน 15% ต่อปี

 • ระยะเวลาขั้นต่ำของสัญญา: อย่างต่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

 • การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด: ผู้ขายสามารถขอไถ่ก่อนได้ โดยลดราคาตามส่วนของระยะเวลาไถ่ที่ลดลง และผู้ซื้อมีสิทธิ์เรียกค่าเสียโอกาสไม่เกิน 2% ต่อปี

 • การวางทรัพย์เมื่อผู้ซื้อไม่รับไถ่: ผู้ขายสามารถนำทรัพย์ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์หรือสำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินที่จดทะเบียน

 • การแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนก่อนครบกำหนด: ผู้ซื้อต้องแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนให้ผู้ขายฝากทราบก่อนครบกำหนด 3-6 เดือน

 • ผลกระทบของกฎหมายใหม่: ไม่มีผลต่อสัญญาที่ทำก่อนหน้านี้ ยกเว้นในกรณีที่ครบกำหนดสัญญา ผู้ซื้อต้องแจ้งเป็นหนังสือลงทะเบียนตอบรับตามที่กล่าวมา

เทศบาลตำบลท่าช้างยังสรุปเพิ่มเติมว่า

 • ผู้ขายฝากต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • การขายฝากต้องทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ณ สำนักงานที่ดิน)
 • กำหนดให้หนังสือสัญญาขายฝากต้องมีรายการอย่างน้อยดังนี้: ชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา, รายการและลักษณะแห่งทรัพย์สินที่ขายฝาก, ราคาที่ขาฝาก, จำนวนสินไถ่ (คำนวณเป็นดอกเบี้ยสูงสุดต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี), และวันที่ขายฝากและกำหนดวันที่ครบกำหนดไถ่
 • สัญญาซื้อขายที่ดินที่มีเงื่อนจะขายคืน มีคำมั่นว่าจะขาย, หรือมีสัญญาจะขายคืน, หรือเงื่อนไขทำนองเดียวกันให้ถือว่าสัญญาขายฝากตามพ.ร.บ. นี้
 • มีกำหนดเวลาไถ่ต่ำกว่า 1 ปี หรือเกิน 10 ปีไม่ได้ (ถ้าต่ำหรือเกินให้ถือว่ามีกำหนด 1 ปี หรือ 10 ปี)
 • ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ทรัพย์สินก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ได้
 • คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการขายฝากเป็นคดีผู้บริโภค + ผู้ขายฝากเป็นผู้บริโภค

สรุป 6 ข้อดีของการขายฝาก

 1. การทำสัญญาขายฝากที่ดินระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝากที่สำนักงานที่ดิน ช่วยให้มีความน่าเชื่อถือและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
 2. กระบวนการอนุมัติเร็วกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขอสินเชื่อจากธนาคาร
 3. วงเงินที่ได้รับมักจะสูงกว่าการจำนอง
 4. การทำสัญญาขายฝากที่ดินไม่ต้องตรวจสอบประวัติแบล็คลิสต์ เครดิตทางการเงิน หรือสเตตเมนต์
 5. หากผู้ขายฝากยังไม่สามารถไถ่คืนที่ดินได้เมื่อครบกำหนด สามารถทำสัญญาขยายระยะเวลาไถ่ออกไปได้ สูงสุดไม่เกิน 10 ปี
 6. ผู้ขายฝากยังคงได้ครอบครองและใช้ประโยชน์จากที่ดินต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดไถ่ เว้นแต่ว่าจะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นระหว่างคู่สัญญา

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 16 เมษายน ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ธุรกรรมการขายฝากน่ากลัวไหม ? และกฎหมายของการขายฝากที่ควรระวัง

ขายฝากคืออะไร แลนด์ฟอร์โลน
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์