จำนอง – ขายฝาก หมายถึงอะไร

Loan DD
จำนอง - ขายฝาก หมายถึงอะไร ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกรรม

จำนอง - ขายฝาก หมายถึงอะไร ข้อควรรู้ก่อนทำธุรกรรม

หลายคนอาจสงสัยว่าการจำนองและการขายฝากหมายถึงอะไร หากใครอยากทราบ วันนี้เราได้รวบรวมข้อมูลเพื่อไขข้อข้องใจนี้มาให้ทุกคน เพื่อให้ทราบว่าแต่ละแบบเหมาะกับใครและมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

การจำนองคืออะไร

การจำนองคือการที่บุคคลหนึ่งเรียกว่า “ผู้จำนอง” นำอสังหาริมทรัพย์ของตน เช่น ที่ดินหรือทรัพย์ที่กฎหมายอนุญาตให้จำนองได้ ไปจดทะเบียนไว้กับบุคคลอีกคนหนึ่งที่เรียกว่า “ผู้รับจำนอง” เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระหนี้ โดยที่ผู้จำนองไม่ต้องส่งมอบที่ดินหรือทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง (ป.พ.พ. มาตรา 702)

ตัวอย่าง

นายเอกกู้เงินจากนายโทเป็นจำนวน 2 แสนบาท โดยนายเอกนำที่ดินของตนไปจดทะเบียนจำนองกับพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อประกันการชำระหนี้เงินกู้จำนวน 2 แสนบาทที่นายเอกกู้จากนายโท โดยนายเอกยังคงครอบครองและใช้สอยที่ดินของตนได้ตามปกติ ไม่ต้องส่งมอบที่ดินให้แก่นายโท

Screenshot 2022 07 26 112321

การจำนอง

การจำนองเป็นการประกันการชำระหนี้ให้แก่ผู้รับจำนอง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีดังนี้

การจำนองทรัพย์ของตนเองเพื่อประกันการชำระหนี้ของตนเอง ตัวอย่าง: นายเอกกู้เงินจากนายโทจำนวน 2 แสนบาท โดยนำที่ดินของตนเองไปจดทะเบียนจำนองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้เงินกู้ของนายเอกเอง

การจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น ตัวอย่าง: นายเอกกู้เงินจากนายโทจำนวน 2 แสนบาท โดยนายตรีนำที่ดินของตนไปจดทะเบียนจำนองกับพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ที่นายเอกกู้ไปจากนายโท

ทรัพย์สินที่ใช้ในการจำนอง

ทรัพย์สินที่สามารถใช้ในการจำนองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้

  • อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างที่ติดอยู่กับที่ดิน
  • สังหาริมทรัพย์ ที่จำนองได้ เช่น
    • เรือกำปั่น เรือที่มีระวางตั้งแต่หกตันขึ้นไป เรือกลไฟ หรือเรือยนต์ที่มีระว่างตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป
    • แพ
    • สัตว์พาหนะ
    • ทรัพย์สินอื่นๆ ที่กฎหมายบัญญัติให้จดทะเบียนจำนองได้ เช่น เครื่องจักรขนาดใหญ่ เป็นต้น

การขายฝาก คือ

การขายฝาก คือ สัญญาซื้อขายที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกไปยังผู้ซื้อ โดยมีข้อตกลงว่าผู้ขายสามารถไถ่ทรัพย์นั้นคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนด (มาตรา 491 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์)

การขายฝาก = การทำสัญญาซื้อขาย

กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีหลังจากทำสัญญา แต่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินมาไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่ระบุในสัญญาหรือที่กฎหมายกำหนด หากเป็นการขายฝากอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกำหนดให้สามารถทำสัญญาไถ่ถอนได้สูงสุด 10 ปี นับแต่เวลาซื้อขาย โดยผู้รับซื้อฝากจะได้ผลประโยชน์ตอบแทนจากผู้ขายฝากสูงสุดไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี และจะได้รับเงินจากการขายฝากคืนเมื่อมีการไถ่ถอนเกิดขึ้น

ผู้ขายฝาก หมายถึง

สินไถ่

สินไถ่คือยอดเงินที่ผู้ขายฝากต้องชำระคืนแก่ผู้รับซื้อฝากเพื่อไถ่ถอนทรัพย์ โดยยอดสินไถ่จะระบุไว้ในสัญญาขายฝาก เมื่อผู้ขายฝากชำระสินไถ่ตามที่กำหนด ผู้รับซื้อฝากจะยอมให้ไถ่ถอนทรัพย์ได้

หากไม่กำหนดสินไถ่ในสัญญา ผู้ขายฝากสามารถไถ่ได้ตามราคาขายฝาก แต่หากกำหนดสินไถ่ไว้ กฎหมายจำกัดว่าไม่เกินราคาขายฝากรวมกับประโยชน์ตอบแทนร้อยละ 15 ต่อปี เช่น หากทรัพย์ที่ขายฝากราคา 100,000 บาท และกำหนดเวลาไถ่ 1 ปี สินไถ่ต้องไม่เกิน 115,000 บาท ถ้าตกลงเกินกว่านี้ ผู้ขายฝากสามารถไถ่ได้ในราคา 115,000 บาท

หากครบกำหนดเวลาไถ่และผู้รับซื้อฝากไม่ยอมรับไถ่หรือหาตัวไม่พบ ผู้ขายฝากมีสิทธิวางทรัพย์จำนวนเท่ากับสินไถ่ต่อสำนักงานวางทรัพย์ และทรัพย์ที่ขายฝากจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขอไถ่ทันที

ข้อแตกต่างระหว่างขายฝาก VS จำนอง

ในส่วนของการขายฝากและการจำนอง ซึ่งเป็นรูปแบบการทำนิติกรรม หลายคนยังคงมีความสับสนว่าแตกต่างกันอย่างไร เพื่อคลายข้อสงสัยนี้ จึงจำเป็นต้องแจกแจงข้อแตกต่างให้เห็นอย่างชัดเจน

การจำนอง ขายฝาก คืออะไร

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์