ขยายสัญญาขายฝาก เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อม

ผู้ขายฝากจะได้นับกรรมสิทธิ์ที่ดินกลับคืจะต้องไถ่ถอนในระยะเวลาที่กำหนด ในกรณีที่เมื่อถึงเวลาไถ่ถอนแต่ยังไม่พร้อมสามารถ ขยายสัญญาขายฝากได้ไหม

Read More

สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ เกิดจากสาเหตุอะไร

สาเหตุใดบ้างที่ทำให้สัญญาขายฝากเป็นโมฆะ ตรวจสอบอย่างไรว่าสัญญาเป็นโมฆะหรือไม่ มีวิธีป้องกันอย่างไร ที่จะทำให้สัญญาไม่เป็นโมฆะ บทความนี้มีคำตอบ

Read More

เซ็นสัญญาขายฝาก ก่อนเซ็นต้องเช็คให้ชัวร์

เช็คให้ชัวร์ ก่อนลงมือเซ็นสัญญาขายฝาก บ้าน ที่ดิน คอนโด มีอะไรบ้างที่ต้องตรวจสอบให่มั่นใจว่า การเซ็นสัญญานี้จะถูกต้อง ไม่มีปัญหา ไม่เสียเปรียบ

Read More

สัญญาขายฝาก คืออะไร

ค้นหาคำตอบเกี่ยวกับสัญญาขายฝาก คืออะไร หน้าตาเป็นอย่างไร มีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ดำเนินการที่ไหน สัญญาจึงสมบูรณ์ และมีผลบังคับใช้ อย่างถูกต้อง

Read More

การต่ออายุสัญญาขายฝาก ต้องการเปลี่ยนทุน ทำได้หรือไม่

หากผู้ขายฝากต้องการต่ออายุสัญญาขายฝาก การเปลี่ยนทุน การซื้อฝากสามารถทำได้ตามข้อกำหนดที่มี

Read More

สัญญาขายฝากคืออะไร พร้อมบอกข้อดีข้อเสีย

รูปแบบการทำนิติกรรมซื้อขายที่ดินประเภทหนึ่ง คือ สัญญาขายฝากคืออะไร โดยกรรมสิทธิ์ในที่ดินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันทีเมื่อมีการจดทะเบียน ณ กรมที่ดิน

Read More