ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก 7 ข้อ (แบบละเอียดยิบ)

Loan DD
ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก

7 ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก

อยากจะไถ่ถอนขายฝาก ต้องทำอย่างไร ค่าใช้จ่ายมีอะไรบ้าง เอกสารใดที่ต้องเตรียม และใช้เวลานานไหม ขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก

สวัสดีค่ะ วันนี้แพรรินทร์จะมาพูดถึงขั้นตอนการไถ่ถอนขายฝาก เนื่องจากวันนี้มีเคสจริงที่ลูกค้าต้องการไถ่ถอนขายฝาก เลยจะมารีวิวให้เพื่อนๆ และผู้ที่สนใจทราบว่าปกติแล้วมีขั้นตอนอะไรบ้าง เมื่อมีการทำธุรกรรมขายฝากเกิดขึ้น ผู้รับซื้อฝากและผู้ขายฝากจะทำการขายฝากโดยสัญญาขายฝากจะกำหนดระยะเวลาไถ่ถอนขายฝากที่ดินไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี หากถึงกำหนดสัญญา หรืออาจก่อนครบสัญญา หากต้องการไถ่ถอนขายฝากจะต้องดำเนินการอย่างไร

การไถ่ถอนขายฝากสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 คู่กรณีทั้งสองฝ่ายไปยื่นขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากการขายฝากที่สำนักงานที่ดินต่อหน้าเจ้าพนักงาน โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1.1 

          ตรวจสอบกรมที่ดิน ที่อยู่ในเขตของที่ตั้งของที่ดินเพื่อเป็น สถานที่นัดไถ่ถอนขายฝาก (ที่เดียวกับตอนจดขายฝาก)

ที่อยู่ในเขตของที่ตั้งของที่ดินในการขายฝาก

ขั้นตอนที่ 1.2 

          กดบัตรคิว  ที่หน้างานตรงหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรืออาจใช้วิธีจองคิวออนไลน์ ไว้ล่วงหน้าจาก ในระบบ EQ Land

2

ขั้นตอนที่ 1.3 

        เตรียมเอกสารยื่นให้เจ้าหน้าที่เมื่อถึงคิวไถ่ถอนขายฝาก โดยเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการไถ่ถอนขายฝากที่ดินมีดังนี้

เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

 • หลักฐานจากผู้รับซื้อฝาก: หนังสือรับรองว่าผู้รับซื้อฝากได้รับชำระสินไถ่แล้ว หรือสัญญาขายฝากฉบับผู้รับซื้อฝากที่มีการสลักหลังการรับชำระสินไถ่และยินยอมให้ไถ่ถอนจากการขายฝากได้
 • หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด: หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน: โฉนดที่ดิน หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • เอกสารคู่สัญญาขายฝาก: เอกสารที่ทำร่วมกันทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • เอกสารบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน: นำไปทั้งฉบับจริงและสำเนาของทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • เงินต้นและสินไถ่: ให้เตรียมเงินส่วนนี้เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ กรมที่ดิน
 • หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.๒๑: ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง
 • หนังสือยินยอมคู่สมรสและเอกสารคู่สมรสแนบท้าย: ในกรณีที่มีคู่สมรส

หมายเหตุ: หากทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้ขายฝากและผู้ซื้อฝาก มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สะดวก ตัวอย่างเช่น ผู้ขายฝากสะดวกมาทำธุรกรรมเพียงฝ่ายเดียว ก็สามารถนำหลักฐานเป็นหนังสือจากผู้รับซื้อฝากว่าได้รับชำระสินไถ่แล้ว หรือสัญญาขายฝากฉบับผู้รับซื้อฝากที่มีการสลักหลังการรับชำระสินไถ่และยินยอมให้ไถ่ถอนจากการขายฝากได้ ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอนขายฝากต่อเจ้าพนักงานที่สำนักงานที่ดินได้เช่นกัน

การเขียนสลักหลังการไถ่ถอน

ขั้นตอนที่ 1.4

        เมื่อส่งเอกสารสำหรับการไถ่ถอนขายฝากให้เจ้าหน้าที่แล้ว ให้รอให้เจ้าหน้าที่เตรียมเอกสารเพื่อการจดทะเบียนไถ่ถอนขายฝาก โดยในขั้นตอนนี้ เจ้าหน้าที่จะสอบถามผู้รับซื้อฝากหรือนายทุนว่าได้รับเงินคืนหรือยัง หากได้รับเงินคืนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะจัดเตรียมเอกสารและให้ทั้งสองฝ่ายเซ็นชื่อในเอกสาร ซึ่งจะมีประมาณ 5 แผ่น

1

ขั้นตอนที่ 1.5

      เมื่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินได้รับเอกสารสำหรับการไถ่ถอนขายฝากแล้ว จะแจ้งค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายในการดำเนินการไถ่ถอนขายฝาก ให้ผู้ที่เป็นฝ่ายธุรกรรมการเงินไปชำระที่ช่องทางฝ่ายธุรกรรมการเงิน ในส่วนของการชำระค่าไถ่ถอนขายฝาก สามารถทำได้สะดวกสบายมากขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเท่านั้น แต่ยังสามารถใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิต หรือสแกน QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคารได้เช่นกัน (ค่าธรรมเนียมการใช้บัตรเดบิต บัตรเครดิตมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม)

ค่าธรรมเนียมในการขายฝากในกรณีบุคคลธรรมดา

 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คิดตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินของทางราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (คิดอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก ถ้าราคาซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ใช้ราคาประเมินราชการ ทุกๆ 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท เสียค่าอากรแสตมป์ 1 บาท
 • ค่าคำขอ ค่าพยาน ตามเกณฑ์ของกรมที่ดิน

ค่าธรรมเนียมในการขายฝากในกรณีนิติบุคคล

 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 1% ของราคาซื้อ-ขายหรือราคาประเมินราชการ (อย่างใดอย่างหนึ่งที่มูลค่าสูงกว่า)
 • ค่าธรรมเนียมการโอน 2% คิดจากราคาประเมินของทางราชการ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.5% หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (คิดอย่างใดอย่างหนึ่ง) คิดจากราคาซื้อ-ขายฝาก ถ้าราคาซื้อ-ขายฝากต่ำกว่าราคาประเมิน ใช้ราคาประเมินราชการ
 • ค่าคำขอ ค่าพยาน ตามเกณฑ์ของกรมที่ดิน
QR CODE ผ่าน Mobile App ของทุกธนาคารในการทำธุรกรรมขายฝาก

ขั้นตอนที่ 1.6 

        เมื่อชำระค่าใช้จ่ายส่วนของการไถ่ถอนขายฝากเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะออกเอกสารสลิป สีเหลืองและสีฟ้าให้เรา ซึ่งเราต้องนำสลิปสีเหลืองไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่กรมที่ดินที่ช่องที่เราได้ทำธุรกรรมไถ่ถอนขายฝาก

2

ขั้นตอนที่ 1.7 

        รอเจ้าหน้าที่สลักหลังโฉนดระบุด้านหลังสารบัญโฉนดเรื่องการไถ่ถอนขายฝากเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารทุกอย่างมาให้เรากลับบ้านได้

 

วิธีที่ 2 หากผู้ขายฝากสะดวกมาทำธุรกรรมเพียงฝ่ายเดียว

ถ้าไม่สามารถติดต่อกับผู้รับซื้อฝากได้ หรือผู้รับซื้อฝากไม่เข้าใจและปฏิเสธการชำระหนี้เพื่อไถ่ถอน ผู้ขายฝากสามารถนำเงินต้นและดอกเบี้ยไปวางทรัพย์ได้ กระบวนการวางทรัพย์เป็นการอนุญาตให้บุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่สามที่เต็มใจจะชำระหนี้แทนผู้ขายฝาก หรือผู้ขายฝากมาวางทรัพย์ เมื่อมีอุปสรรคจากตัวเจ้าหนี้หรือผู้รับซื้อฝาก ผู้ขายฝากสามารถวางทรัพย์ได้โดยนำเงินหรือทรัพย์สินไปวางทรัพย์เพื่อชำระหนี้ที่สำนักงานวางทรัพย์ สำนักงานที่ดินจังหวัด หรือสำนักงานที่ดินที่ลงทะเบียนการขายฝากทรัพย์สินภายใน 30 วันหลังจากวันที่ครบกำหนดไถ่ หรือวันที่หมดอายุของสิทธิไถ่ถอนทรัพย์คืน การวางทรัพย์จะทำให้ผู้ขายฝากหลุดพ้นจากหนี้ตามกฎหมาย

เบื้องต้นทุกท่านคงเข้าใจกันดีอยู่แล้วใช่ไหมคะในส่วนของความหมายการขายฝาก
หากไม่เข้าใจ ไปดูรายละเอียดที่คลิปนี้ค่ะ

สัมภาษณ์ความประทับใจ ผู้ใช้บริการ ต่อ Land for Loan จากปากลูกค้าจริง

ขายฝาก ดอกเบี้ยต่ำ
กับแลนด์ฟอร์โลน main9
ผู้กู้ยืมกับแลนด์ฟอร์โลน
508253

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์