การไถ่ถอน จำนอง ขายฝากคืออะไร ต่างกันอย่างไร?

Loan DD
การไถ่ถอน จำนอง ขายฝาก

การไถ่ถอนจำนอง คืออะไร?

การไถ่ถอนจำนอง หมายถึงกระบวนการที่เจ้าของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ได้จดทะเบียนจำนองไว้เป็นสินทรัพย์ค้ำประกันการชำระหนี้ เมื่อเจ้าของชำระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว จำเป็นต้องดำเนินการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองเพื่อแก้ไขข้อความในเอกสารสิทธิ์ให้ปรากฏว่าไม่มีการจำนองอีกต่อไป การดำเนินการนี้ต้องกระทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน โดยเจ้าหน้าที่จะทำการจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองด้านหลังโฉนดในสารบัญจดทะเบียน เพื่อระบุข้อมูลการจำนอง เช่น วันที่จดทะเบียน ผู้จำนอง และผู้รับจำนอง

ในการไถ่ถอนจำนอง ผู้จำนองควรแจ้งล่วงหน้า 3-5 วัน เพื่อนัดหมายการไถ่ถอนที่กรมที่ดิน

วิธีการไถ่ถอนจำนอง มี 2 แบบ

 • ยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจำนองต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดินพร้อมกัน: นำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องและยื่นคำขอไถ่ถอนจำนองต่อหน้าเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดิน
 • นำหลักฐานการไถ่ถอนจากผู้รับจำนองไปจดทะเบียนไถ่ถอน: ผู้รับจำนองทำเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาจำนองว่าได้มีการไถ่ถอนแล้ว ผู้จำนองนำเอกสารนี้ไปยื่นขอจดทะเบียนไถ่ถอนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน
การไถ่ถอน จำนอง ขายฝาก

ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนจำนอง

 • ค่าคำขอจดจำนอง: แปลงละ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียม: แปลงละ 50 บาท
 • ค่ามอบอำนาจ (ในกรณีมอบอำนาจ): 20 บาท ต่อคน

เอกสารที่ต้องใช้ในการไถ่ถอนจำนอง

 • สัญญาจำนองที่ทำเป็นหนังสือระหว่างผู้จำนองและผู้รับจำนอง
 • หลักฐานการชำระหนี้เรียบร้อยและยินยอมให้ไถ่ถอนจำนองได้
 • โฉนดที่ดิน บ้าน คอนโด หรือหนังสือที่แสดงกรรมสิทธิ์
 • บัตรประจำตัวประชาชน

การไถ่ถอนขายฝาก คืออะไร?

การไถ่ถอนขายฝากเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายฝากได้นำโฉนดไปทำธุรกรรมกับผู้รับซื้อฝากและทำสัญญาขายฝาก โดยกำหนดระยะเวลาในการไถ่ถอนที่ดิน (ไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี) และต้องดำเนินการไถ่ถอนที่กรมที่ดินเท่านั้น ผู้รับซื้อฝากต้องแจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้ขายฝากทราบล่วงหน้า ก่อนครบกำหนดเวลาไถ่ถอนไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน โดยบอกรายละเอียดวันครบกำหนด จำนวนเงิน สถานที่ และผู้รับไถ่ถอนคืน พร้อมแนบสัญญาขายฝาก

หากผู้รับซื้อฝากไม่ยอมให้ไถ่ถอน ผู้ขายฝากสามารถไปที่สำนักงานบังคับคดีในจังหวัดนั้นๆ เมื่อวางทรัพย์ตามขั้นตอน ถือว่ามีการไถ่ถอนตามกำหนดแล้ว ในกรณีที่ผู้รับซื้อฝากไม่ดำเนินการตามที่กำหนด กำหนดการไถ่ถอนจะถูกขยายออกไป 6 เดือนโดยอัตโนมัติ

วิธีการไถ่ถอนขายฝากที่ดิน

 • ยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนขายฝากต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน พร้อมกัน
 • นำหลักฐานที่ผู้รับซื้อฝากได้ทำเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาขายฝากฉบับผู้รับซื้อฝากว่าได้มีการชำระสินไถ่ขายฝากแล้ว ไปขอจดทะเบียนไถ่ถอนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานที่ดิน

ค่าใช้จ่ายในการไถ่ถอนขายฝาก

 • ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนขายฝาก: 1% ของราคาประเมินของสำนักงานที่ดินหรือราคาขายฝาก
 • ค่าธรรมเนียมทำสัญญาขายฝาก: แปลงละ 5 บาท
 • ค่าอากรแสตมป์: 0.5% ของราคาสูงสุดระหว่างราคาประเมินและราคาขายฝาก
 • ค่าไถ่ถอนโฉนด: 50 บาท

เอกสารที่ต้องใช้ในการไถ่ถอนขายฝาก

 • สัญญาขายฝาก
 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาบัตรประชาชน

บุคคลที่มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินขายฝาก

 • ผู้ขายฝากหรือทายาทของผู้ขายฝาก
 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ทรัพย์สินคืน
 • บุคคลที่ระบุในสัญญาว่าให้เป็นผู้ไถ่ได้

การไถ่ถอน จำนอง ขายฝาก ต่างกันอย่างไร?

 • สิทธิในทรัพย์สิน: จำนอง – ทรัพย์สินยังคงอยู่กับผู้จำนอง (ลูกหนี้); ขายฝาก – ทรัพย์สินถูกโอนไปยังผู้รับซื้อฝากและจะถูกไถ่ถอนกลับมาเท่านั้น
 • ระยะเวลา: จำนอง – ไม่มีระยะเวลาที่กำหนด (ขึ้นอยู่กับสัญญา); ขายฝาก – มีระยะเวลาที่กำหนดชัดเจนในการไถ่ถอน
 • การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ: จำนอง – ความเป็นเจ้าของยังคงอยู่กับผู้จำนอง; ขายฝาก – ความเป็นเจ้าของจะเปลี่ยนไปยังผู้รับซื้อฝากจนกว่าจะมีการไถ่ถอน

สรุป การไถ่ถอน จำนอง ขายฝาก

การไถ่ถอนจำนองและการไถ่ถอนขายฝากมีความคล้ายคลึงกันในแง่ที่เป็นการคืนสิทธิ์ในทรัพย์สินให้แก่เจ้าของเดิม แต่มีรายละเอียดและขั้นตอนที่แตกต่างกันตามประเภทของการทำธุรกรรม ทั้งนี้เจ้าของที่ดินต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและกฎหมายที่กำหนดเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องและได้รับสิทธิ์คืนอย่างสมบูรณ์

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์