ขั้นตอนการจำนอง ขายฝากกับกรมที่ดิน 11 ข้อ

Loan DD
ขั้นตอนการจำนอง-ขายฝาก

ขั้นตอนการจำนอง ขายฝาก

 • ประชาสัมพันธ์ – รับบัตรคิวที่กรมที่ดิน
 • รับคำขอและทำการสอบสวน
 • ตรวจสอบสารบบและหนังสือสิทธิในที่ดิน
 • ลงบัญชีเพื่อรับทำการ
 • ตรวจสอบอายัด
 • ประเมินมูลค่าทุนทรัพย์
 • เขียนใบสั่ง, ใบเสร็จ และรับเงินค่าธรรมเนียม ภาษี และอากร (ถ้ามี)
 • พิมพ์สัญญาและแก้ไขสารบัญจดทะเบียน
 • คู่กรณีลงนามในสัญญา
 • เจ้าพนักงานที่ดินลงนามจดทะเบียนและประทับตรา
 • แจกหนังสือสิทธิในที่ดินและสัญญา

นอกจาก 11 ขั้นตอนการจำนองและขายฝากแล้ว ยังต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ สำหรับทำธุรกรรมจำนองและขายฝาก โดยมีรายละเอียดดังนี้:

เอกสารที่ใช้ในจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน บุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดินตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลตัวจริง
 • ใบทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • ใบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับบ้านที่ปลูกสร้างเอง ยกเว้นโครงการบ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง)

เอกสารที่ใช้ในจำนอง ณ สำนักงานที่ดิน นิติบุคคล

 • โฉนดที่ดินตัวจริงและสำเนา
 • บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตัวจริงและสำเนา
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล

เอกสารที่ใช้ในขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน บุคคลธรรมดา

 • โฉนดที่ดินตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงและสำเนาบัตรประชาชน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลตัวจริง
 • ใบทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส
 • ใบมรณะบัตรของคู่สมรส
 • ใบขออนุญาตก่อสร้าง (สำหรับบ้านที่ปลูกสร้างเอง ยกเว้นโครงการบ้านจัดสรร)
 • ใบปลอดค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าส่วนกลาง)

เอกสารที่ใช้ในขายฝาก ณ สำนักงานที่ดิน นิติบุคคล

 • โฉนดที่ดินตัวจริงและสำเนา
 • บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตัวจริงและสำเนา
 • ทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลตัวจริงและสำเนา
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 1 เดือน)
 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์
 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคล

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์