ไถ่ถอนที่ดิน ต้องทำอย่างไร 4 เรื่องต้องรู้

Loan DD
ไถ่ถอนที่ดิน

อยากไถ่ถอนที่ดิน ต้องทำอย่างไร?

การไถ่ถอนที่ดิน คือ กระบวนการที่ผู้ขายฝากนำเงินไปชำระให้กับผู้รับซื้อฝากตามเงื่อนไขในสัญญาขายฝาก เพื่อที่จะได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินกลับคืนมา โดยกระบวนการเริ่มจากผู้รับซื้อฝากแจ้งเป็นหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝากล่วงหน้าก่อนวันครบกำหนดเวลาไถ่ไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน โดยแจ้งจำนวนสินไถ่และแนบสำเนาสัญญาขายฝาก เช่น สัญญาขายฝาก บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหลักฐานการชำระสินไถ่ ค่าธรรมเนียมการไถ่ถอนรวมถึงค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ภาษี และค่าอากรแสตมป์.

การไถ่ถอนที่ดิน: ขั้นตอน, เอกสาร, และค่าธรรมเนียม

1. กระบวนการไถ่ถอน

 • การแจ้งเตือน: ผู้ซื้อฝากต้องส่งหนังสือแจ้งการไถ่ถอนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ขายฝาก เพื่อแจ้งกำหนดเวลาไถ่ถอน จำนวนเงินที่ต้องชำระ และแนบสำเนาสัญญาขายฝาก โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน
 • สิทธิในการไถ่: หากผู้ซื้อฝากไม่ดำเนินการแจ้งเตือนตามที่กำหนดไว้ ผู้ขายฝากจะมีสิทธิไถ่ได้ภายใน 6 เดือนนับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนตามสัญญา

2. เอกสารที่ใช้

 • เอกสารขายฝาก: สำเนาสัญญาขายฝาก
 • บัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน: ทั้งฉบับจริงและสำเนา ของทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก
 • หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน: เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองกรรมสิทธิ์ห้องชุด
 • หลักฐานการชำระสินไถ่: หนังสือจากผู้รับซื้อฝากว่ารับชำระสินไถ่แล้ว หรือสัญญาขายฝากที่มีการสลักหลังการรับชำระสินไถ่
 • หนังสือมอบอำนาจ: ท.ด.21 หากไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเอง
 • หนังสือยินยอมจากคู่สมรส: พร้อมเอกสารคู่สมรสแนบท้าย ในกรณีที่มีคู่สมรส
 • เงินต้นและสินไถ่: เตรียมเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คเพื่อชำระต่อหน้าเจ้าหน้าที่

3. ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน

 • ค่าธรรมเนียม: แปลงละ 50 บาท
 • ค่าคำขอ: แปลงละ 5 บาท
 • ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ค่าอากรแสตมป์: 0.5% ของราคาประเมินหรือยอดสินไถ่

4. บุคคลที่มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินที่ขายฝากคืนได้

 • ผู้ที่ทำการขายฝากหรือทายาทของผู้ที่ทำการขายฝาก: ผู้ที่ทำการขายฝากสามารถไถ่ถอนทรัพย์สินได้ตามเงื่อนไขในสัญญา หากผู้ขายฝากเสียชีวิต ทายาทตามกฎหมายของผู้ขายฝากก็มีสิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นเช่นกัน

 • ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ถอนทรัพย์สินคืนจากผู้ขายฝาก: ผู้ขายฝากสามารถโอนสิทธิการไถ่ถอนให้ผู้อื่นได้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการโอนสิทธินี้จะมีสิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์สินแทนผู้ขายฝากเดิม

 • บุคคลที่สัญญาระบุไว้ว่ามีสิทธิไถ่ถอน: ในสัญญาขายฝาก อาจระบุบุคคลอื่นๆ ที่มีสิทธิในการไถ่ถอนทรัพย์สินได้ เช่น สมาชิกในครอบครัว หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องตามที่ตกลงกันในสัญญา

 •  

การทำธุรกรรมไถ่ถอนที่ดินเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความละเอียดและเอกสารที่ครบถ้วน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นและถูกต้องตามกฎหมาย

สรุป ไถ่ถอนที่ดิน

การไถ่ถอนที่ดินคือกระบวนการที่ผู้ขายฝากสามารถนำเงินไปไถ่ถอนที่ดินจากผู้รับซื้อฝากตามสัญญาที่ทำไว้ โดยต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าประมาณ 3-6 เดือนก่อนครบกำหนด, เอกสารที่ต้องใช้ในการไถ่ถอนประกอบด้วย สำเนาสัญญาขายฝาก, บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก, หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน, หลักฐานการชำระสินไถ่, หนังสือมอบอำนาจในกรณีที่ไม่ได้มาด้วยตนเอง, หนังสือยินยอมจากคู่สมรสในกรณีที่มีคู่สมรส, และเงินต้นหรือสินไถ่ที่เตรียมมาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คสำหรับชำระต่อหน้าเจ้าหน้าที่, โดยค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องได้แก่ ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนแปลงละ 50 บาท, ค่าคำขอแปลงละ 5 บาท, ค่าภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ, และค่าอากรแสตมป์ 0.5% ของราคาประเมินหรือยอดสินไถ่ ทั้งนี้บุคคลที่มีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินคืนได้แก่ ผู้ขายฝากหรือทายาท, ผู้รับโอนสิทธิการไถ่ถอนทรัพย์สินคืน, และบุคคลที่ระบุในสัญญาว่ามีสิทธิไถ่ถอน.

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์