สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน 4 สีแตกต่างกันอย่างไร

Loan DD
สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน

สีตราครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ละสีแตกต่างกันอย่างไร

เช็กให้ดีสีตราครุฑในโฉนดที่ดินของคุณตอนนี้สีอะไร?

อันที่จริงกระดาษที่เราเรียกว่า “โฉนดที่ดิน” นั้นมีชื่อเรียกที่ถูกต้องว่า “เอกสารสิทธิที่ดิน” ซึ่งมีเพียงเอกสารประเภทเดียวที่เรียกว่า “โฉนด” นั่นก็คือ เอกสารประเภท น.ส.4 ที่ถือว่าเป็นโฉนดที่ดินจริง ๆ เชื่อว่าหลายคนคุ้นเคยกับตราครุฑในโฉนดที่ดิน แต่ทราบไหมว่าสีของตราครุฑทำให้ที่ดินแต่ละแปลงมีสถานะที่ต่างกันไป บางสีทำการซื้อขายได้ และบางสีทำการซื้อขายไม่ได้ โดยประเทศไทยมีตราครุฑ 4 สี ดังนี้:

  • ครุฑสีแดง: เป็นประเภทที่ดินที่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมาย
  • ครุฑสีน้ำเงิน: เป็นที่ดินที่มีเงื่อนไขบางประการในการซื้อขาย
  • ครุฑสีเขียว: เป็นที่ดินที่มักมีข้อจำกัดมากกว่าในการซื้อขาย
  • ครุฑสีดำ: เป็นที่ดินที่ไม่สามารถซื้อขายได้

การรู้สีของตราครุฑในโฉนดที่ดินจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้คุณเข้าใจสถานะของที่ดินนั้น ๆ และสามารถดำเนินการซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตราครุฑสีแดง – โฉนดที่ดิน นส.4

1. ตราครุฑสีแดง - โฉนดที่ดิน น.ส.4

ตราครุฑสีแดงใน น.ส.4 (โฉนดที่ดินที่มีตราครุฑสีแดง) เป็นโฉนดที่ดินที่ปลอดภัยที่สุด เพราะผู้ถือครองมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 100% สามารถใช้เพื่ออยู่อาศัย ทำกิน หรือโอนได้ตามกฎหมาย เป็นเอกสารเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือ อ.ช.2 สำหรับกรรมสิทธิ์ของอาคารชุด (คอนโดมิเนียม) โฉนดนี้ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการ ทำให้เจ้าของสามารถใช้สิทธิในที่ดินนั้นได้เต็มที่ ทั้งในเรื่องการซื้อขาย โอน ค้ำประกัน และจำนองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือว่าเป็นเอกสารทางที่ดินที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุด

ตราครุฑสีเขียว – หนังสือ นส.ก 3

2. ตราครุฑสีเขียว - หนังสือ น.ส.3 ก

ตราครุฑสีเขียวใน น.ส.3 ก. (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีตราครุฑสีเขียวและระวางรูปถ่ายทางอากาศ) ไม่ใช่โฉนดที่ดิน แต่เป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่ดินนั้น ๆ แม้จะไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่ดิน แต่ผู้ถือครองสามารถทำการซื้อ-ขายและจำนองกับธนาคารได้ และสามารถนำไปยื่นเปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินได้ในอนาคต

หนังสือนี้ออกโดยทางราชการเพื่อรับรองว่าเจ้าของสามารถทำประโยชน์ในพื้นที่ที่ถือครองอยู่ได้ โดยมีระวางภาพถ่ายทางอากาศเป็นหลักฐาน และนายอำเภอท้องถิ่นเป็นผู้รับรอง แม้ว่าจะมีขอบเขตที่ชัดเจน แต่ น.ส.3 ก. ยังไม่ถือเป็นโฉนดที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ผู้ถือครองสามารถซื้อขาย โอน และจำนองกับธนาคารได้

ตราครุฑสีดำ – หนังสือ นส.3ก

3. ตราครุฑสีดำ - หนังสือ น.ส.3

ตราครุฑสีดำใน น.ส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์ที่มีตราครุฑสีดำ ไม่มีระวางหรือรูปถ่ายทางอากาศ)

เป็นหนังสือรับรองที่ทางราชการออกให้แก่ผู้มีสิทธิ์ครอบครองที่ดินทั่วไป ซึ่งพื้นที่นั้นอาจไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ และอาจมีลักษณะเป็นแผนที่รูปลอย ใช้เพื่ออ้างอิงวัตถุหรือต้นไม้ต่างๆ ที่อยู่บริเวณรอบๆ เพื่อเขียนหรือร่างแผนที่ขึ้นมา โดยไม่มีการระบุตำแหน่งที่ดินที่แน่ชัด บางครั้งออกในพื้นที่ที่ไม่มีระวางภาพถ่ายทางอากาศ

ตราครุฑสีน้ำเงิน – หนังสือ สปก.

4. ตราครุฑสีน้ำเงิน - หนังสือ ส.ป.ก.

ตราครุฑสีน้ำเงินในหนังสือ ส.ป.ก. (สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้สำหรับผู้มีฐานะยากจน ใช้สำหรับทำการเกษตรเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์อื่น ๆ ได้

ประเภทเอกสารที่ดิน ที่สามารถซื้อขาย โอน แต่ (ยกเว้นเป็นที่ดินที่ได้มา โดยการรับมรดก) ไม่สามารถจำนองได้

1. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 อนุญาตให้ประชาชนเข้าใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน เจ้าของมีสิทธิครอบครองเพื่อการเกษตรและการอยู่อาศัยในพื้นที่เกษตรกรรมเท่านั้น ไม่มีสิทธิออกโฉนดที่ดิน การซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นที่ไม่ใช่ทายาทของเจ้าของสิทธิ์เป็นสิ่งต้องห้าม แม้แต่ทายาทที่ได้รับมรดกก็ต้อใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น

2. เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส. 2 (ใบจอง)

เอกสารสิทธิ์ที่ดิน น.ส. 2 หรือใบจอง เป็นหนังสือรับรองที่ราชการออกให้เพื่ออนุญาตให้ประชาชนครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินชั่วคราว ผู้ถือใบจองต้องเริ่มใช้ประโยชน์ที่ดินภายใน 6 เดือนหลังได้รับใบจอง และทำให้เสร็จภายใน 3 ปี โดยต้องทำประโยชน์ในพื้นที่เกินกว่า 75% ของที่ดิน ทั้งนี้ ใบจองไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้ แต่สามารถตกทอดทางมรดกให้ลูกหลานได้ภายใต้เงื่อนไขกฎหมาย

สรุปเรื่องสีตราครุฑในโฉนดที่ดิน

สีตราครุฑในโฉนดที่ดินแต่ละแบบมีความแตกต่างทั้งในการใช้งานและสิทธิ์การกรรมสิทธิ์ เพราะฉะนั้นการเช็กและยืนยันที่สำนักงานที่ดินเป็นสิ่งสำคัญก่อนทำการซื้อขายจะช่วยให้ท่านทำธุรกรรมได้อย่างมั่นใจ เนื่องจากในวงการซื้อขายบ้านหรือที่ดินปัจจุบันมีมิจฉาชีพจำนวนมาก

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง
จำนอง – ขายฝาก ผ่าน Loan DD By Land for Loan
Best Deal Guarantee
วงเงินสูง  อนุมัติไว ดอกเบี้ยต่ำ

จัดให้ครบ ที่นี่ที่เดียว  ที่

Loan DD ❗️

รับจำนอง-ขายฝาก ที่ดิน บ้าน คอนโดดอกเบี้ยถูก เริ่มต้น เพียง!! 0.75% /เดือน  ถูกกฎหมาย ปลอดภัย
ปิดหนี้นอกระบบ ปิดหนี้บัตร เป็นธรรม สร้าง-ขยายธุรกิจ หมุนธุรกิจ เงินทุนดอกต่ำ

✅ไม่เช็คแบล็คลิสต์

✅ไม่เช็คเครดิตบูโร

✅อนุมัติไว

 

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.loandd.co.th

บริการให้คำปรึกษา ฟรี 

LINE ID: @loan-dd
โทร :  065 153 9199

ติดต่อเรา LoanDD

เราช่วยต่อยอดให้ทุกคนสามารถแปลงโฉนดเป็นทุน เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย และตอบโจทย์นักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์